Coachproducten

Coaching ondersteunt persoonlijke verandering en professionele verandering. DeCoach4u werkt ontwikkelingsgericht vanuit het systeemdenken. Dit is gebaseerd op twee achtergrondtheorieën:

1. de psychologie van Carl Jung, die de kracht van het onbewuste in het coachen benadrukt.
Jung gaat er vanuit dat de mens, behalve door zijn bewustzijn, ook in sterke mate beïnvloed wordt door onbewuste factoren die zich weer uiten in stemmingen, irrationele overtuigingen, enz. De opgave het licht (van het bewustzijn) in deze duisternis (van het onbewuste) te brengen, kan ons voeren tot integratie van aanvankelijk onbewuste inhouden in ons leven. Jung wijst op mogelijkheden om deze strijd tot bewustmaking te volbrengen, zodat we er als volledig mens, als totaliteit, uit te voorschijn komen. Binnen de deCoach4u geldt daarom “als ik mijn schaduw zie, weet ik dat de zon schijnt”

2. het systeemdenken dat de nadruk legt op het circulaire denken in plaats van het oorzaak – gevolg denken
Oorzaak en gevolg bestaan niet in de visie van het systeemdenken, wel circulaire interactieprocessen tussen betrokkenen. Onze waarneming richt zich op de wijze waarop een groep mensen een ongewenste situatie in stand houden. Systeemdenken stelt de coach in staat te kijken naar en te interveniëren op interactie- en denkpatronen waarmee mensen en teams zichzelf klemzetten.

De mogelijkheden die deCoach4u in het coachingtraject aanbiedt zijn: